loading
loading

Slovensko-anglická súkromná materská škôlka v Banskej Bystrici

Zápis detí na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v mesiacoch marec – máj 2024.

Milí rodičia,

S radosťou oznamujeme, že zápis detí na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v mesiacoch marec – máj 2024. Žiadosť a prihlášku do MŠ si zákonný zástupca môže prevziať aj v MŠ pri osobnom stretnutí po telefonickom dohovore na čísle: 0905 768 677

Zistite, prečo je Jahôdka správna voľba pre Vás a Vaše dieťa:

Nezabudnite si rezervovať termín zápisu čo najskôr. Tešíme sa na Vašu návštevu a veríme, že onedlho budete aj Vy súčasťou našej jahôdkárskej rodinky 🙂

anglicka skolka banska bystrica materska skola

Vitajte v Jahôdke

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Jahôdkova.

Konečná vystupovať – materská škola Jahôdka, Banská Bystrica.

Krajina ZÁZRAČNO – aj také niečo v dnešnej dobe existuje. Očaria ťa hračky, s ktorými sa naozaj dá hrať, očaria ťa hry, pri ktorých zažiješ dobrodružstvo, očaria ťa knihy, z ktorých vypadáva múdrosť, očaria ťa pastelky, ktoré vedia maľovať.

Pochopíš, že aj tráva vonia, voda má svoj život, že baran nie je koza a že každé prečo má svoje preto.

Tri čarovné slovíčka Prosím – Prepáč – Ďakujem nadobudnú konkrétnu podobu. Možno ti neodomknú dvere ku všetkým  a všetkému, ale k tomu najdôležitejšiemu – k duševnej pohode a nezabudnuteľnému detstvu.

Piesne, tance, humor, zábava zaplavujú miestnosť a prinášajú slniečkovú energiu.

More emočných vĺn ako zázrakom utíchnu, lebo v krajine Zázračno je nám umožnené pohladkať detskú dušu, osušiť detskú slzu, pofúkať ranu na kolene a povedať ďalšie čarovné slovíčko Ľúbim ťa.

Píšťalka dáva pokyn na odchod. Tak nasadaj, čakám ťa v Jahôdkove.

Tvoja sprievodkyňa Janka

PaedDr. Jana Sitárová

Charakteristika škôlky


Súkromné detské centrum Jahôdka je moderná slovensko-anglická materská škola v Banskej Bystrici, ktorá ponúka kvalitné predprimárne vzdelanie deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je situované v prostredí poskytujúcom bezpečný priestor pre celodennú starostlivosť. Denný poriadok našej materskej škôlky vychádza z potrieb a záujmu detí.

Výchovno-vzdelávacie aktivity prebiehajú podľa štátneho vzdelávacieho programu pre MŠISCED 0 (The International Standard Classification of Education) s využitím moderných a kvalitatívne hodnotných metód a postupov, aby bolo dieťa dobre pripravené pre vstup do ZŠ.

Pozrite si virtuálnu prehliadku škôlky

Vyučovacie metódy v škôlke

Angličtina v škôlke (až 3 hodiny denne)

V našej materskej škole sa snažíme používať angličtinu počas celého dňa, čím vytvárame taký malý, „anglický svet“.

Deti jazyk zažívajú, sú jeho súčasťou v rámci bežných činností podobne ako tomu bolo aj keď prichádzali do kontaktu s materinskou rečou. Okrem bežných rutinných činností (kruhové uvítanie, jedenie, cvičenie, hygiena, pobyt vonku, výtvarné aktivity…) sa cudzí jazyk osvojuje aj prostredníctvom nasledovných aktivít:

Doobedňajšia pedagogická aktivita je vedená podľa ISCED 0 (štátny vzdelávací program pre materské školy, v súlade so školským zákonom) v rámci ktorej sa deti zoznamujú s rôznymi témami a tak pripravujú sa na vstup do základnej školy.

Poobedňajšia pedagogická aktivita – angličtina prebieha v poobedňajších hodinách prostredníctvom čítania krátkych príbehov, rozprávok (cez obrazové znázornenie je jazyk ľahko pochopiteľný) a následného rozprávania príbehov s využitím rôznych didaktických pomôcok.

Viac o výučbe angličtiny v Jahôdke

Montessori pedagogika – Pomôž mi, aby som to urobil sám

V našej škôlke aktivity prebiehajú v tematických kútikoch – zónach (výtvarná, čitateľská, divadelná, konštrukčno-technická, pohybová, relaxačná). Deti sa zapájajú do činností podľa záujmu a vnútornej potreby. Majú vytvorené podnetné prostredie, aby sa u nich podchytil a ďalej rozvíjal talent, nadanie, inteligencia, zručnosti.

Dbáme na individuálny prístup a vývoj každého dieťaťa. Naše úsilie smeruje k tomu, aby sme vychovali deti so zdravou sebadôverou, vybavené potrebnými vedomosťami a zručnosťami.

Waldorfská pedagogika – rozvíjanie daností rúk, srdca a hlavy

Waldorfská pedagogika predškolského veku stavia na princípe, že v prvom sedemročí dieťa rozvíja najmä svoje fyzické telo, hrubú a jemnú motoriku, zmyslové orgány, rečové schopnosti a obrazotvornosť. Deti k tomu vedieme najmä rytmom dňa, týždňa, mesiaca, roka, pravidelnosťou a opakovaním, rozprávkami a divadielkami, hudbou, pesničkami, básničkami s gestami (prstovými hrami), kruhovými hrami, tvorivými aktivitami (maľovaním akvarelom, kreslením, modelovaním, šitím, vystrihovaním, lepením a i.) ako aj bežnými domácimi prácami, ktoré robia deti s nami (pečenie, umývanie, práca v záhradke…).

Každodenné rituály umocňujú u deti pocit istoty a vytvárajú neohrozené prostredie.

ITV – integrované tematické vyučovanie

Naše témy dňa, týždňa mesiaca, roka vyberáme z prostredia, ku ktorému sú deti citove viazané (rodina, príroda, zvieratá, kamaráti). Aktivity sú zamerané k osvojeniu si životných pravidiel a zručnosti života. Zážitkové učenie počas tematických vychádzok umocňuje u deti pocit prežitého.

Deti sa v rámci systému práce učia rozmýšľať v súvislostiach, deti sú vedené k spolupráci a pomoci. Východiskovým bodom je život a všetko úsilie smeruje pre život.

ITV má naozaj pozitívny dopad na tvorivé schopnosti žiaka, podporu učebnej motivácie a vzťahu k učeniu.

Pozrite si ponuku našej škôlky