Súkromná škôlka v Banskej Bystrici – Jahôdka

O našej súkromej materskej škôlke

Súkromné detské centrum Jahôdka bolo spustené do prevádzky v marci 2014.

Škôlka sa vo svojom výchovno-vzdelávacom programe zameriava na päť hlavných oblastí.

Tou prvou sú hry a a hravé činnosti detí. Pre tieto aktivity je k dispozícii veľká herňa s rozlohu 85 m2 rozdelená na tematické kútiky, ktoré viažu činnosti detí na konkrétne miesto. Je to napr. čitateľská zóna, zóna pre interaktívne vzdelávanie, zóna pre tvorivé výtvarno-pracovné aktivity a zóna pre pohybové aktivity, cvičenie a tanec.

Druhou oblasťou sú edukačné aktivity, ktoré vedú k podpore všestranného rozvoja a zdravého sebavedomia a sú zamerané na vzdelávanie formou tematických celkov, interaktívne vzdelávanie, zážitkové učenie, sociálnu obratnosť a kompetencie. V dopoludňajších hodinách sa deti venujú tvorivým dielňam, ktoré im pomáhajú pri rozvoji jemnej motoriky. Ak sa vyskytnú u detí nejaké problémy, sú konzultované a riešené s klinickým psychológom a logopédom.

Treťou oblasťou je pobyt vonku. K dispozícii je detské zatrávnené oplotené ihrisko s preliezkami a domčekom. Okolitý priestor je tiež vhodný na tematické prechádzky. Každý deň deti prejdú 3 – 5 kilometrov.

Štvrtou oblasťou je odpočinok. Deti relaxujú v samostatnej miestnosti – spálni, zaspávajú pri čítaní rozprávok a budia sa pri relaxačnej hudbe.

Poslednou oblasťou sú pohybové a relaxačné cvičenia. K týmto aktivitám slúži hlavne trampolína, ktorú deti radi využívajú. Raz týždenne sa koná športový deň, po ktorom sú deti ocenené medailami.

Škôlka deťom ponúka kvalitnú stravu, ktorú dodáva certifikovaný dodávateľ. Spĺňa teda príslušné, náročné požiadavky. Deťom je denne podávaná aj zelenina a ovocie nad rámec stanovených noriem. V škôlke dbáme na pestovanie hygienických návykov a výchovu k primeranej sebaobsluhe. Sú tu sociálne zariadenia, ktoré spĺňajú aktuálne legislatívne požiadavky schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

Za naše hlavné výhody považujeme interaktívny program zameraný na učenie hrou, tematické pracovné kútiky, výučbu angličtiny, vysoký štandart primárnej starostlivosti a hygieny, celoročnú prevádzku (zatvorené je iba počas štátnych sviatkov), kvalitné priestory s moderným vybavením a bezpečnú lokalitu s dobrou dostupnosťou.

Našim hlavným cieľom je, aby sa u nás dieťa rozvíjalo a plnohodnotne rástlo, aby sa vedelo okolo seba pozerať a pozorovať svet, aby vedelo počúvať, komunikovať a vyjadrovať svoje myšlienky.

Súkromné materská škola Jahôdka ponúka celodennú, poldennú, alebo hodinovú starostlivosť podľa požiadaviek rodičov. Rodičia, ktorí ešte nemajú svoje dieťa nikde umiestnené, môžu sa prísť pozrieť na priestory škôlky a získať všetky potrebné informácie, ktoré ich budú zaujímať.

Pozrite si ponuku našej škôlky