Súkromné detské centrum Jahôdka – Cenník

Školné na 1 mesiac

Celodenná starostlivosť: 

325,- eur + 4,80,- eur stravné na deň

Zápis do škôlky prebieha počas celého roka.

Za každý vymeškaný ospravedlnený deň sa odpočíta stravná jednotka.

Deti, ktoré nastúpia počas mesiaca, platia alikvotnú časť školného podľa počtu dní (minimálne však 200,- eur).

Platba sa uskutoční vždy vopred a to najneskôr do 10. dňa nového mesiaca a to buď v hotovosti alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK5309000000005045746407

Pri platbe za opatrovanie je potrebné uvádzať variabilný symbol v tvare: rodné číslo dieťaťa a do poznámok pridať meno a priezvisko dieťaťa.

Cena za pobyt obsahuje:

 • celodennú starostlivosť
 • interaktívne vyučovanie formou tematických celkov
 • odborný personál
 • hračky a didaktické pomôcky
 • materiál potrebný na vyučovanie
 • hygienické potreby: mydlo, toaletný papier, obrúsky, papierové a vlhčené vreckovky
 • posteľnú bielizeň, uteráky a jej pranie
 • fotky z akcií v elektronickej podobe
 • darčeky pri príležitosti sviatkov detí

Cena za stravu obsahuje:

 • desiatu, obed, olovrant
 • celodenný pitný režim: ovocné čaje a šťavy, filtrovanú vodu
 • ovocie a zeleninu

V prípade neprítomnosti dieťaťa, sa vráti len poplatok za stravu vo výške zodpovedajúcej počtu odhlásených dní v danom mesiaci.

Ak do 7:30 ráno v daný deň neohlásite buď sms alebo telefonicky neprítomnosť dieťaťa,  poplatok za stravu sa nevracia.

Rezervačný poplatok

Rezervačný poplatok pri prihlásení dieťaťa do škôlky = 325,- eur

Tento poplatok je nutné uhradiť do 5 dní od vzájomnej dohody (ústnej alebo písomnej), že dieťa bude navštevovať škôlku. Zaplatením rezervačného poplatku vyjadruje rodič (zákonný zástupca) svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v našej škôlke k dohodnutému termínu.

Uhradená finančná čiastka zároveň slúži ako garancia pre obe strany:

 • zo strany rodiča, že dieťa k danému termínu nastúpi
 • zo strany škôlky, že dieťa bude v danom termíne prijaté

V prípade, že dieťa v dohodnutom termíne nastúpi, bude tento poplatok započítaný s platbou za pobyt za prvý mesiac.

V prípade, že dieťa v dohodnutom termíne nenastúpi, je tento poplatok nenávratný.

Udržiavací poplatok

V prípade, že dieťa preruší dochádzku na 1 až 2 mesiace, je nutné platiť udržiavací poplatok vo výške 200,- eur

Príďte sa presvedčiť o našich kvalitách