Súkromné detské centrum Jahôdka – Cenník

Školné na 1 mesiac

Celodenná starostlivosť: 

Deti od 3 rokov: 

180,- eur + 3,80,- eur stravné na deň

Deti do 3 rokov: (bez príspevku na starostlivosť o dieťa)

240,- eur + 3,80,- eur stravné na deň

Deti do 3 rokov: (pri čerpaní príspevku na starostlivosť o dieťa)

290,- eur + 3,80,- eur stravné na deň 

Poldenná starostlivosť:

Deti od 3 rokov: 

150,- eur + 3,15,- eur stravné na deň

Deti do 3 rokov: 

180,- eur + 3,15,- eur stravné na deň

Zápis do škôlky prebieha počas celého roka.

Za každý vymeškaný ospravedlnený deň sa odpočíta stravná jednotka.

Deti, ktoré nastúpia počas mesiaca, platia alikvotnú časť školného podľa počtu dní.

Platba sa uskutoční vždy vopred a to najneskôr do 5. dňa nového mesiaca a to buď v hotovosti alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK5309000000005045746407

Pri platbe za opatrovanie je potrebné uvádzať variabilný symbol v tvare: rodné číslo dieťaťa a do poznámok pridať meno a priezvisko dieťaťa.

Cena za pobyt obsahuje:

 • celodennú alebo poldennú starostlivosť
 • interaktívne vyučovanie formou tematických celkov
 • kurz hravej angličtiny
 • krúžky
 • odborný personál
 • hračky a didaktické pomôcky
 • materiál potrebný na vyučovanie
 • hygienické potreby: mydlo, toaletný papier, obrúsky, papierové a vlhčené vreckovky
 • posteľnú bielizeň, uteráky a jej pranie
 • fotky z akcií v elektronickej podobe
 • darčeky pri príležitosti sviatkov detí
 • návštevy podujatí

Cena za stravu obsahuje:

 • desiatu, obed, olovrant
 • celodenný pitný režim: ovocné čaje a šťavy, filtrovanú vodu
 • ovocie a zeleninu

V prípade neprítomnosti dieťaťa, sa vráti len poplatok za stravu vo výške zodpovedajúcej počtu odhlásených dní v danom mesiaci (maximálne 15 odhlásených dní). Ak do 7:30 ráno v daný deň neohlásite buď sms alebo telefonicky neprítomnosť dieťaťa,  poplatok za stravu sa nevracia.

Pri platbe za stravu je potrebné uvádzať variabilný symbol, ktorý bol dieťaťu pridelený pri prijatí do škôlky.

Príďte sa presvedčiť o našich kvalitách

Jahôdkárske novinky :)