Súkromná škôlka v Banskej Bystrici – Jahôdka

Angličtina v Jahôdke

Ako učíme angličtinu v škôlke?

V našej materskej škole sa snažíme používať angličtinu počas celého dňa, čím vytvárame taký malý, „anglický svet“.

Keď si deti osvojujú jazyk, vnímajú ho ako celok. Nezaujíma ich morfológia , syntax , štylistika, či lexikológia. Je potrebné, aby sa jazyk vyučoval v kontextových súvislostiach, v celých vetách. Tak, ako sa dieťa učilo materinský jazyk – vo vzájomných kontextových súvislostiach, bez izolácie jednotlivých výrazov, tak by malo pristupovať aj k novému jazyku – prostredníctvom činností a interakcií s ním.

Deti jazyk zažívajú, sú jeho súčasťou v rámci bežných činností podobne ako tomu bolo aj keď prichádzali do kontaktu s materinskou rečou. Okrem bežných rutinných činností (kruhové uvítanie, jedenie, cvičenie, hygiena, pobyt vonku, výtvarné aktivity…) sa cudzí jazyk osvojuje aj prostredníctvom nasledovných aktivít:

Doobedňajšia pedagogická aktivita je vedená podľa ISCED 0 (štátny vzdelávací program pre materské školy, v súlade so školským zákonom) v rámci ktorej sa deti zoznamujú s rôznymi témami a tak pripravujú sa na vstup do základnej školy. Prostredníctvom témy (napr. rodina, zvieratká, jedlo, príroda , vesmír, ročné obdobia, …) je anglický jazyk vsadený do kontextu, čo umožňuje lepšie ho pochopiť. Dôraz sa kladie aj na vizuálny kontakt nakoľko deti jednoduchšie chápu veci, ktoré vidia, resp. dokážu chytiť. Deti sa v danej téme zúčastňujú na rozmanitých hrových aktivitách rôzneho zamerania = hry, piesne, riekanky, opis obrázka. Týmto spôsobom si osvojovali aj materinský jazyk. Pri novej téme sa snažíme používať učenie cez zážitky a zapájať čo najviac zmyslov, aby bolo osvojenie čo najprirodzenejšie.

Poobedňajšia pedagogická aktivita – angličtina prebieha v poobedňajších hodinách prostredníctvom čítania krátkych príbehov, rozprávok (cez obrazové znázornenie je jazyk ľahko pochopiteľný) a následného rozprávania príbehov s využitím rôznych didaktických pomôcok (obrázkov, plagátov, hračiek, …). Príbehy sú pre deti zábavné, pútavé, ale aj prínosné. Deti si pomocou nich osvojujú množstvo slov a ustálených slovných spojení, ktoré si opakujeme, čo je významné z hľadiska pevného zafixovania v pamäti.

Tiché obdobie
Je dôležité mať na pamäti, že dieťa vstupom do materskej školy nezačne automaticky hovoriť v anglickom jazyku.
Spomeňte si na to, ako dlho trvalo, kým začalo rozprávať materinskom jazyku, preto aj pri cudzojazyčnom osvojovaní musíme brať do úvahy tzv. „tichú fázu“. Zo začiatku deti dokážu viac porozumieť, ale verbálne sa ešte nevedia vyjadriť. Keď sa učia materinskú reč, reagujú na jazyk oveľa skôr ako ním začnú hovoriť. U cudzieho jazyka je to podobné. Najskôr len počúvajú, vnímajú ho a formulujú vlastnú osobnú gramatiku, ktorá sa prispôsobuje a rozširuje, čím viac sú v kontakte s novým jazykom. Preto nenútime deti, aby rozprávali, kým nie sú pripravené, teda kým nezačnú spontánne hovoriť. Ich porozumenie si overujeme najmä neverbálnymi reakciami. (Dones bábiku, podaj mi kocku, ukáž mi na obrázku strom a pod.). Postupom času, keď budú pripravené, začnú samé hovoriť slová a potom ich spájať do viet.

Kto vyučuje angličtinu a kto je koordinátorom vzdelávania angličtiny v SDC Jahôdka?

Kvalifikovaná učiteľka angličtiny s vysokoškolským titulom 2. stupňa mgr., má vyštudované tlmočníctvo a prekladateľstvo na filologickej fakulte UMB v odbore anglický jazyk a kultúra. Taktiež má vyštudovanú pedagogiku. Pani učiteľka v  tejto oblasti pracuje už viac ako 25 rokov. Má bohaté skúsenosti nielen s výučbou detí predprimárneho a primárneho vzdelávania, ale aj s firemnou výučbou a výučbou dospelých. Momentálne sa venuje výučbe v SDC Jahôdka denne 7,5 hodiny.

  • Pani učiteľka hovorí s deťmi po anglicky, čo je každodenný bežný koncept v našej škôlke.
  • Učiteľka pristupuje k deťom individuálne podľa ich dosiahnutej znalosti jazyka a nadania na jazyky.